Zaken doen met uw eigen BV

Zaken doen met uw eigen BV

Geplaatst op 28 december 2017

De kansen en mogelijkheden

U kunt als directeur-grootaandeelhouder (dga) aantrekkelijk en fiscaal voordelig zakendoen uw eigen BV. U dient wel met uw eigen BV zakelijk om te gaan en afspraken moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Indien u de spelregels in acht neemt, kunt u  aantrekkelijk zakendoen met uw eigen BV. Denkt u onder andere aan het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte of vermogen of het aangaan van een leningovereenkomst met de BV.

Investeren in eigen bedrijfsruimte

In de huidige markt is het financieren van en investeren in eigen vastgoed geen gemakkelijke taak. Mocht u wel de middelen hebben om te investeren in een eigen bedrijfspand, dan is het de vraag wie zal voor de investering zorg dragen? Doet u dat zelf als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te staan. U kunt ook ervoor kiezen dat u BV de investering regelt. 

Let op!
Investeren vanuit uw eigen BV of privé wordt fiscaal zeer verschillend behandeld. Wij kunnen voor u berekenen wat het voordeligst voor u is. 

Op naam van uw eigen BV

De keuze om de bedrijfsruimte vanuit uw eigen BV aan te houden, wordt naast de fiscale voordelen ook bepaald door uw toekomstplannen en de aanwezige bedrijfsrisico’s. We zien vaak dat bedrijfspanden worden afgezonderd van de risico’s van de onderneming als bijvoorbeeld het bedrijfspand tevens dient als beleggingsobject, bijvoorbeeld ter belegging van reeds opgebouwde pensioenvermogen in eigen beheer. Vanuit uw eigen BV kunt u het pand vervolgens verhuren aan uw werkmaatschappij. De huuropbrengsten – na aftrek van financieringskosten en afschrijvingen – komen als winst in aanmerking voor de heffing van vennootschapsbelasting. Een latere verkoopwinst of -verlies bij verkoop behoort tevens tot de belastbare fiscale winst.

Tip!
Het onderbrengen van de bedrijfsruimte in een aparte BV maakt een mogelijke toekomstige bedrijfsoverdracht gemakkelijker te financieren en te structureren.

Op naam van de dga

Kiest u ervoor om het bedrijfspand privé te investeren en verhuurt u dit bedrijfspand aan uw eigen BV, dan valt het pand onder de terbeschikkingstellingsregeling (TBS-regeling). De huuropbrengsten, afschrijvings- en exploitatiekosten alsmede boekwinsten en -verliezen op het bedrijfspand behoren tot uw TBS-inkomen en is onderworpen aan de Inkomstenbelasting. Let wel: bent u gehuwd en behoort het bedrijfspand tot de algehele gemeenschap van goederen, dan wordt dit TBS-inkomen voor 50/50 aan u en uw fiscale partner toegerekend.

Voor de hoogte van de fiscaal aftrekbare afschrijvingslasten moet u rekening houden met een beperking. Dat geldt ook als uw eigen BV de bedrijfsruimte aanhoudt. Als het bedrijfspand de bodemwaarde heeft bereikt dan is afschrijving niet meer mogelijk. De bodemwaarde is beginsel 50% van de WOZ-waarde van het bedrijfspand.

Let op!
De politiek heeft plannen om de afschrijvingen op een bedrijfspand in de vennootschapsbelasting te beperken tot 100% van de WOZ-waarde. Deze afschrijvingsbeperking treedt mogelijk per 1 januari 2019 in werking.

Tip!
Onder de TBS-regeling worden de inkomsten minus de kosten belast tegen het progressieve IB-tarief van maximaal 52%. Dit maximale tarief van 52% is voor u als dga effectief maar 45,76%. U profiteert namelijk van de TBS-vrijstelling van 12% (2018)!

Geldleningen

Iedere transactie tussen u en uw eigen BV moet zakelijk worden vastgesteld. Dat geldt ook voor de geldleningen tussen u en uw eigen BV. Denkt u hierbij aan een schriftelijke leningsovereenkomst met daarin in ieder geval een reëel rentepercentage en een aflossingsschema. Bovendien moeten er zekerheden worden afgegeven. Om te beoordelen of de overeenkomst zakelijk is, kunt u de leningovereenkomst aan ons voorleggen. Zo bent u er zeker van dat u zakelijk hebt gehandeld.  

Lenen aan uw eigen BV

Leent u geld aan uw eigen BV dan is de bedongen rente die uw eigen BV aan u betaalt als bedrijfskosten aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. U krijgt echter te maken met de TBS-regeling. Dat betekent dat de rente op de geldlening bij u in box 1 wordt belast. U hebt een TBS-vrijstelling van 12%. Indien er een onzakelijk hoge rente wordt afgesproken, dan wordt uitgegaan van een normale zakelijke rente. Het verschil: onzakelijk voordeel wordt aangemerkt als een verkapte winstuitdeling en is bij u belast als aanmerkelijk belang (box-2) en bij uw eigen BV als verkapt dividend. Dit verkapt dividend komt voor aftrek niet aanmerking. 

Lenen van eigen BV

Leent u geld van uw eigen BV, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren schriftelijk vast te stellen, omdat de fiscale gevolgen in beide gevallen verschillend zijn.

Let op!
Voorkom bij het lenen dat uw eigen BV in financiële problemen kan geraken. Uw eigen BV moet aan de (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Dit is van nog een groter belang als uw eigen BV ook een pensioen of stamrecht in eigen beheer heeft.

Bij een personeelslening leent u van de BV in de hoedanigheid als werknemer. Er kan hier sprake zijn van een rentevoordeel. Dat is het geval als u geen of minder rente betaalt over de lening dan bij een derde partij. Het rentevoordeel vormt voor de waarde in het economische verkeer belastbaar loon. Deze waarde kunt u bepalen door de rente van verschillende banken te vergelijken. Het belaste rentevoordeel kan worden opgenomen in de in de werkkostenregeling.

Als u de personeelslening gebruikt voor de eigen woning geldt een uitzondering. In dat geval wordt het rentevoordeel tot uw belastbaar loon gerekend. Het rentevoordeel is loon in natura. Hierover dient uw eigen BV als werkgever loonheffingen in te houden. Dit rentevoordeel mag evenwel niet worden verwerkt in de werkkostenregeling. Het belastbare eigenwoningrentevoordeel kan in aftrek worden gebracht in uw aangifte inkomstenbelasting.

Gebruikt u de lening voor het kopen van een (elektrische) fiets of elektrische scooter, dan is het rentevoordeel onder de werkkostenregeling onbelast.

Let op!
Soms kan de Belastingdienst een standpunt innemen dat een personeelslening voor een dga niet wenselijk is. Dit zal voordoen in het geval de mogelijkheid van een personeelslening alleen openstaat voor u als dga en niet voor de overige werknemers van de BV.

Als u als dga leent, moet u ook hier zakelijk handelen. Leent u bijvoorbeeld om hiermee in box-3 te beleggen of voor consumptieve doeleinden dan valt de lening als schuld bij u in box-3. De door u aan uw eigen BV betaalde rente is bij u niet aftrekbaar, maar bij de bv als renteopbrengsten belast.

Let op!
Houdt u rekening mee dat geld lenen van uw eigen BV voor de beleggingen in privé is alleen fiscaal voordelig als het rendement op deze beleggingen hoger is dan de bedongen zakelijk rente die u aan de BV dient te betalen. 

Wisselende rekening-courantverhouding

In de praktijk hebben veel dga’s een rekening-courantverhouding met hun eigen BV. Bij een rekening-courantverhouding heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat er onder bepaalde voorwaarden geen rente in box 1 hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het jaar niet hoger of lager is dan € 17.500. De BV mag in dat geval de rente niet in aanmerking nemen. U mag een eventuele rekening-courantschuld niet in box 3 als schuld opnemen.

Lenen voor de eigen woning

U kunt ook een lening afsluiten bij uw eigen BV voor de verbouwing, onderhoud of aanschaf van een pand die dient als eigen woning. In beginsel is de rente voor u als eigenwoningrente aftrekbaar in box 1 tegen een tarief van maximaal 52% en bij de BV belast. Met ingang van 2013 moet een nieuwe eigenwoninglening aan bepaalde aflossingseisen voldoen om voor aftrek in aanmerking te komen. Heeft u uw bestaande eigenwoninglening bij uw eigen BV verhoogd dan moet u voor deze verhoging ook rekening houden met de nieuwe regelgeving. Voor het nieuwe leningdeel is de rente alleen nog aftrekbaar als de lening ten minste volgens een annuïtair schema en in maximaal dertig jaar volledig wordt afgelost.

Let op!
Heeft u sinds 1 januari 2013 geld geleend voor de eigen woning bij uw eigen BV dan geldt voor u een informatieplicht. U bent verplicht de Belastingdienst tijdig te informeren over deze hypothecaire geldlening. Gegevens van de eigenwoninglening bij de BV kunt u doorgaans doorgeven via uw aangifte inkomstenbelasting.

Tot slot

U kunt in sommige gevallen voordelig uit zijn als u zaken doet met uw eigen BV. Wij hebben slechts enkele mogelijkheden benoemd. Wij vertellen u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.