Afschaffing pensioen in eigen beheer bijna rond!

Afschaffing pensioen in eigen beheer bijna rond!

Geplaatst op 19 december 2016

Nog even en dan is de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een feit. De Tweede Kamer is al akkoord met dit plan van het kabinet. Als ook de Eerste Kamer in december met de afschaffing instemt, kunt u vanaf 1 januari 2017 geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Binnenkort moet u rekening houden met enkele praktische zaken en staat u voor de keuze: afkopen van het pensioen met een belastingkorting, omzetten in een spaarverplichting of het eigenbeheerpensioen ongewijzigd laten.

Ongeacht voor welke mogelijkheid u kiest, is de verdere opbouw van pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Nu de opbouw stopt, moet u vóór 1 april 2017 nog de volgende acties ondernemen:

 • Het premievrij maken van het pensioen in eigen beheer.
 • De algemene vergadering van aandeelhouders moet een besluit nemen over het stoppen van opbouw van pensioen in eigen beheer.
 • De pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken met uw bv zijn vastgelegd, zal moeten worden aangepast. U moet hierin vastleggen dat de opbouw van het eigenbeheerpensioen stopt.
 • Heeft u ook nog een deel van uw pensioen extern verzekerd en wilt u die opbouw voortzetten, dan moet er een nieuwe pensioenbrief worden opgemaakt. Hierin moet worden vastgelegd dat alleen de extern ondergebrachte pensioenaanspraken worden voortgezet.
 • In geval van een extern verzekerd nabestaandenpensioen, de pensioenbrief aanpassen. Hierin moet worden vastgelegd dat de aanspraak op het nabestaandenpensioen ongewijzigd doorloopt bij de externe verzekeraar.
 • Aanpassen van een door de bv afgesloten risicoverzekering ter afdekking van het overlijdensrisico.

Terughalen extern verzekerd pensioendeel
Heeft u naast pensioenopbouw in eigen beheer ook nog een deel van het pensioen extern verzekerd (bij een verzekeringsmaatschappij) dan mag u dit pensioendeel terughalen naar eigen beheer. Dit kan voordelig zijn als u het pensioen in 2017, 2018 of 2019 wilt afkopen of wilt omzetten in een oudedagsverplichting.

Let op!
Wilt u het extern verzekerd pensioendeel nog terughalen naar eigen beheer, dien hiervoor dan op tijd een verzoek in bij de verzekeraar. Deze moet uw verzoek tot overdracht vóór 1 april 2017 hebben ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan, binnen de gebruikelijke termijnen, daarna plaatsvinden.

Tip:
Terughalen van een extern verzekerd pensioen vergt een goede afweging. U heeft in het verleden namelijk niet voor niets gekozen voor een extern verzekerd pensioen voor uw oude dag.

Aan u de keuze
Wat moet u doen met het reeds opgebouwde pensioen in eigen beheer? De komende drie jaar (2017, 2018 en 2019) heeft u de keuze tussen de volgende drie mogelijkheden:

 1. Afkopen met een belastingkorting: uw pensioenaanspraak wordt allereerst zonder fiscale gevolgen afgestempeld van commerciële naar fiscale (balans)waarde. Vervolgens kunt u de afgestempelde pensioenaanspraak tegen een belastingkorting afkopen. Doet u dit in 2017, dan is de korting 34,5%. U bent dan loonheffing verschuldigd over 65,5% van de fiscale waarde van de pensioenverplichting op 31 december 2015. Waardestijgingen na die datum zijn wel volledig belast. In 2018 bedraagt de belastingkorting 25% en in 2019 19,5%. Verder bent u geen revisierente verschuldigd.
 2. Omzetten in een oudedagsverplichting: in plaats van afkopen, zet u de afgestempelde pensioenaanspraak dan om in een spaarverplichting voor de oude dag: de oudedagsverplichting. Bij deze mogelijkheid houdt u het geld en uw aanspraak voor de oude dag binnen de bv. Na omzetting is verdere opbouw echter niet meer mogelijk. Wel moet uw oudedagspotje tot pensioendatum worden opgerent tegen de voorgeschreven marktrente. Bij het bereiken van de pensioendatum ontvangt u kort gezegd vanuit de bv gedurende twintig jaar oudedagsuitkeringen.Tip:
  U mag de oudedagsverplichting ook alsnog afkopen. Doet u dit in 2017, 2018 of 2019 dan kunt u profiteren van de belastingkorting. Na 2019 bent u bij afkoop over de volledige oudedagsverplichting loonbelasting en revisierente verschuldigd.
 3. Pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten: u kunt er ook voor kiezen om niets te doen. In dat geval blijven de huidige regels gelden. Vanaf 1 januari 2017 is echter geen verdere opbouw van het eigenbeheerpensioen meer mogelijk. De jaarlijkse actuariële oprenting van reeds opgebouwde pensioenrechten is wel verplicht en, afhankelijk van de pensioentoezegging, is mogelijk ook jaarlijkse indexering nodig.

Uw (ex-)partner in beeld
De afstempeling en afkoop van uw pensioenaanspraken, dan wel de omzetting hiervan in een oudedagsverplichting, kan niet zonder instemming van uw (ex-)partner. Dit heeft namelijk ook gevolgen voor zijn of haar pensioenrechten. Ter bescherming van deze rechten zal uw (ex-)partner hierover goed moeten worden geïnformeerd. Om mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen, zijn goede afspraken noodzakelijk!

Ook een eventuele compensatie aan uw partner voor het verlies aan rechten over een deel van het in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen (partnerpensioen) kan aan de orde zijn, zeker als u onder huwelijkse voorwaarden bent gehuwd. Afhankelijk van het huwelijksgoederenregime is een passende compensatie geboden. Er kan anders sprake zijn van een (belaste) schenking. Directe betaling van een passende compensatie is echter niet vereist. Compensatie kan op allerlei manieren worden vormgegeven en hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie.

Let op!
Van een belastbare schenking is over het algemeen geen sprake indien u gehuwd bent in algehele gemeenschap van goederen. Dat geldt ook als u bent gehuwd onder uitsluiting van iedere gemeenschap, maar met een wederkerig finaal verrekenbeding bij overlijden of echtscheiding alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Stel de Belastingdienst op de hoogte
U zult de Belastingdienst op de hoogte moeten stellen van de keuze die u samen met uw (ex-)partner heeft gemaakt. Vanaf 1 januari 2017 is hiervoor een speciaal informatieformulier beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Met dit formulier moet u binnen één maand ná de afkoop van de fiscale pensioenaanspraak of de omzetting in een oudedagsverplichting, een aantal gegevens aanleveren, zoals: persoonsgegevens, gegevens van uw bv, het tijdstip van afkoop of omzetting en de fiscale balanswaarde van de pensioenaanspraak op vier verschillende momenten.

Let op!
Het is belangrijk dat u op tijd aan deze informatieplicht voldoet. De Belastingdienst beschouwt uw pensioenaanspraak anders als ‘onzuiver’ met alle vervelende gevolgen van dien.

Dit speciale informatieformulier moet door zowel u als uw (ex-)partner zijn ondertekend. Op die manier is het voor de Belastingdienst ook kenbaar dat uw (ex-)partner instemt met de afstempeling en afkoop of omzetting van de pensioenaanspraken.

Let op!
Ondertekening van het informatieformulier door uw ex-partner is niet nodig als destijds bij echtscheiding conversie van pensioenaanspraken heeft plaatsgevonden. Door die conversie heeft uw ex-partner een eigen recht op pensioen gekregen.